SAB
Stała Asysta Biznesowa


Stała Asysta Biznesowa (SAB)

polega na eksperckim towarzyszeniu przedsiębiorcom w codziennym, bieżącym zarządzaniu firmą. Celem jest realna ochrona przed barierami administracyjnymi, gospodarczymi i wewnętrznymi a także wsparcie w poprawie efektywności i rozwoju biznesu. 

(SAB)
Firmie, która zostanie zakwalifikowana do programu SAB zostanie przydzielony ekspert, który:
1. specjalizuje się w co najmniej 4 dziedzinach zarządzania biznesem,
2. posiada doświadczenie menadżerskie (co najmniej dyrektorskie),
3. służy zasobem skutecznych praktyk,

4. posiada doświadczenie biznesowe oraz odpowiednie wykształcenie.

Ekspert na bieżąco współpracuje z właścicielem firmy lub menadżerami a jego rola to konsultacje, rekomendacje, koordynacja w rozwiązywaniu codziennych problemów, wyzwań, dylematów. 

SAB komunikacja

Zakres merytoryczny:
 • problemy komunikacyjne, z rynkiem, klientami, partnerami, urzędami,
 • strategie likwidacji barier komunikacyjnych i budowania marki,
 • systemy sprawnego przepływu informacji na zewnątrz firmy i w jej wnętrzu,
 • relacje z klientami, otoczeniem biznesowym i urzędami,
 • strategie zarządzania informacjami i komunikacją,
 • pozyskiwanie sojuszników biznesowych,
 • strategiczne zarzadzanie informacją, 
 • podniesienie efektywności komunikacji biznesowej,
 • zarządzanie komunikacją, modele komunikacji, strategie, analizy,
 • budowanie i utrzymywanie relacji. 

Ekspert odpowiedzialny za realizację usług z zakresu SAB Komunikacja

Wiesława Dróżdż
Prezes Zarządu CLBB,
ekspert ds. zarządzania komunikacją

SAB zarządzanie

Zakres merytoryczny: 
 • operacyjne zarzadzanie firmą,
 • procesy w firmie,
 • zarządzanie projektami,
 • efektywność biznesowa,
 • rozwój produktów i usług,
 • pozyskiwanie i obsługa klientów,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie sprzedażą, marketingiem, reklamą,
 • modele biznesowe, strategie, analizy, nowe rynki,
 • budowanie i utrzymywanie relacji.


Ekspert odpowiedzialny za realizację usług z zakresu SAB Zarządzanie

Robert Kazimierski 
Dyrektor ds. komercjalizacji i zarządzania zmianą

SAB bezpieczeństwo fiskalne 

 • Ocena i minimalizacja ryzyk podatkowych
 • Ocena i minimalizacja ryzyk kontroli podatkowych
 • Minimalizacja ryzyk nadużyć w organizacji
 • Ocena i budowa odporności na nadużycia w firmie
 • Wdrażanie Compliance w zakresie podatków, AML, korupcji 
 • Wdrażanie Compliance w zakresie nadużyć o charakterze finansowym
 • Należyta staranność w identyfikacji klienta w ramach VAT, CIT oraz AML
 • Stosowanie ustawy AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
 • Tworzenie procedur antykorupcyjnych
 • Przeciwdziałania nadużyciom w firmie

Ekspert odpowiedzialny za realizację usług z zakresu SAB bezpieczeństwo fiskalne

Paweł Cybulski
Partner
zarządzający w CLBB,  lider zespołu ds. bezpieczeństwa fiskalnego

SAB jakość

Zakres merytoryczny: 
 • bariery w zarządzaniu jakością (organizacja pracy, jakość wyrobów itp.),
 • priorytety i koszty likwidacji barier w zarządzaniu jakością,
 • projektowanie działań likwidujących bariery,
 • identyfikacja kosztów jakości związanych z poniesionymi nakładami, 
 • identyfikacja kosztów jakości kontrolowanych produktów,
 • identyfikacja kosztów jakości wyrobów niezgodnych, 
 • identyfikacja procesów,
 • wdrażanie procesów,
 • doskonalenie procesów.

Ekspert odpowiedzialny za realizację usług z zakresu SAB jakość

Adam staśkiewicz
Partner Zarządzający w CLBB 
Lider zespołu ekspertów ds. zarządzania jakością oraz R&D

SAB bezpieczeństwo prawne

Zakres merytoryczny:
I. Interwencja:
 • Zatrzymanie osoby
 • Przeszukanie w firmie lub w domu
 • Egzekucja komornicza
 • Kontrola urzędnicza lub skarbowa
 • Proces sądowy
II. Ochrona firmy i kadry kierowniczej przed osobistą odpowiedzialnością:
 • Monitorowanie obowiązków zarządu
 • Procesy karne gospodarcze i karnoskarbowe
 • Sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo członkom zarządu w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności za
 • długi firmy
III. Otwarcie i ochrona prawna rozwoju firmy:
 • Wybór formy prowadzenia działalności
 • Umowy transakcyjne i nabycie aktywów
 • Pozyskanie kapitału
IV. Relacje zewnętrzne firmy:
 • Umowy
 • Relacje z państwem / Urzędem Skarbowym / ZUS
 • Windykacja wierzytelności
 • Procesy sądowe
 • Restrukturyzacja długów – negocjacje z wierzycielami
 • Prawo miejscowe
 • Koncesje, zezwolenia i licencje
 • Przekształcenia i zmiana formy działalności
 • ​Doradztwo wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o
 • wyłączenie z masy upadłości, uczestnictwo w radach wierzycieli
V. Relacje wewnętrzne firmy:
 • Prawo pracy
 • Compliance, AML, MDR, RODO, OPZ, JŻP, czyli tarcza ochronna nad biznesem
VI. Przekształcenia i restrukturyzacje:
 • Prawo spółek, przekształcenia prawne i kapitałowe
 • Procesy optymalizacji przedsiębiorstwa
 • Sądowe postępowania restrukturyzacyjne
 • Sukcesja i zarząd sukcesyjny
VII. Bezpieczne zakończenie działalności firmy:
 • Likwidacja i bezpieczne zamknięcie biznesu
 • Upadłości
 • Pre-pack czyli szybka sprzedaż firmy w upadłości
 • Upadłość konsumencka dla osób zadłużonych
 • Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców

Ekspert odpowiedzialny za realizację usług z zakresu SAB bezpieczeństwo prawne

mec. Wojciech Piłat
Partner Zarządzający w CLBB
Lider zespołu prawnego

Wsparcie jest realizowane na każdym poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ekspert podpisuje umowę o zachowaniu poufności i tajemnicy firmy pod rygorem kar finansowych.

Parametry SAB

2 709,48 złote netto miesięcznie + 23% VAT za jeden moduł

Parametry SAB
 • Program abonamentowy
 • Asysta multi kompetencyjnego eksperta
 • W programie SAB może wziąć udział każdy rodzaj przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość i branżę,
 • Dostęp do wiedzy, doświadczenia, metodologii, modeli oraz dobrych praktyk zarządzania
 • Przekazanie 100% praw autorskich przedsiębiorstwu do dzieł wytworzonych przez eksperta (dotyczy np. marketingu, modeli biznesowych itp);
Opłaty w SAB:
 • Opłata za udział w programie wynosi 2363,00 złote netto miesięcznie + VAT
 • Koszt jest tożsamy z najniższym wynagrodzeniem na terenie RP i podlega równoległej waloryzacji, 
 • Płatność z góry za każdy rozpoczęty miesiąc usługi; 
 • Jednostka rozliczeniowa: 1 miesiąc, 

Dostępność konsultacyjna:
    - telefonicznie oraz on- line: poniedziałek - piętek w godzinach 9.00 -17.00
    - spotkania bezpośrednie: 3 godziny w tygodniu
    - zadania zlecone ekspertowi: 1 godzina w tygodniu

Opłaty dodatkowe za czas reakcji:
 • do 24 godzin - 0 % kwoty bazowej
 • do 12 godzin - 30%  kwoty bazowej
 • do 6 godzin - 60% kwoty bazowej
 • do 2 godzin - 100% kwoty bazowej

Okres umowy abonamentowej:
 • Minimalny okresy udziału w programie: 6 miesięcy
 • Okres wypowiedzenia umowy abonamentowej: 1 miesiąc